+421 57 786 56 04
+421 918 482 007

Redakcia

Vydáva LINI PRESS, s.r.o., Jasenovská 2497, 066 01 Humenné
Zodpovedný redaktor: Nikola Jelínková

Inzertné oddelenie: -Telefón redakcie: 0908 162 882
Mobil redakcie: 0918 482 007
email: redakcia@podvihorlatskenoviny.sk


Adresa redakcie vydavateľa:
Jasenovská 2497
066 01 Humenné

IČO: 36 716 944,
IČ DPH: SK2022293174
Tlač: Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Letná 47, 040 01 Košice. 


Inzerciu je možné platiť prostredníctvom internet bankingu na č. účtu: 2252672259/0200 (IBAN: SK76 0200 0000 0022 5267 2259) 
Redakčná uzávierka plošnej a riadkovej inzercie je vo štvrtok o 12,00 hod.
Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu rukopisov. 
Uverejnené názory čitateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. 
Rozširuje KAPA DAB, s.r.o., Slovenská pošta a.s. a drobní distribútori. 
Inzerciu prijíma redakcia v pracovných dňoch v čase od 8.00 – 15.00 hod. 
Registrované Okresným úradom, odborom školstva a kultúry v Humennom pod číslom 98/25486-003.